باتور آزره سروده اخیرش را بنام شعر «خر» می خواند

باتور آزره، جوان مستعد و دردمندی است که در پیرامونش در زندگی، با چشم و گوش باز می زیید. او گاهن سروده هایی را می سراید که روی دلایلی کم سروده می شوند. با تور آزره در یک کلام، نانوشته شده ها را می نویسد و نا گفته شده ها در مصراع اشعار بازگو می نماید.© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login