صحبت داکتر میر حسن در ارتباط به اهمیت نوروز و برنامه های دیگر فرهنگید

داکتر میرحسن سروری در ارتباط به اهمیت برنامه های فرهنگی و مخصوصن، صحبت می کند.© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login