Seminar and lecture

سمینار مشارکت در زندگی سیاسی
سمیناری که تحت عنوان «مشارکت در زندگی سیاسی در کشورهای میزبان» که به ابتکار انجمن فرهنگی کاتب در روز شنبه ۹ جون سال ۲۰۱۲ میلادی در دنمارک برگزار گردیده بود، شامل دو بخش «غیرحاضری نسل جوان و تحصیلکرده مهاجر در زندگی سیاسی در کشورهای میزبان» و «چالش های پیش روی پناهندگان زیر سن در پروسه انتیگریشن» می شد. در بخش اول این سمینار جناب حمزه واعظی و در بخش دوم آن جناب فهیم بیگ به عنوان سخنگوی سمینار شرکت داشتند.

در هر دو بخش سمینار که ترکیبی از صحبت تخصصی در ارتباز به موضوع و یک پینل پرسش و پاسخ میان سخنگویان و حاضرین بود، بحث های مرتبط به موضوع و گاهن کمی پراکنده، صورت گرفت که هر سوال و پاسخی از ارزش خاصی برخوردار بود.

برای شنیدن صحبت ها، پرسش ها و پاسخ ها، می توانید کلیپ های ویدیویی که لینک آنها در فهرست سمت چپ صفحه در دسترس هستند، فشار دهید و صحبت ها را بشنوید.

 
© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login