Forsiden Om Kalender Bestyrelse Vedtægt Generalforsamling Kontakt

19. November 2019 kl. 14:27:52
Constitution

I Guds Navn

VEDTÆGTER
Katib Kulturforenings vedtægter
Katib Kulturforening

www.katib.dk

به فارسی

Vedtægter for Katib Kultur Forening
Revideret ved generalforsamlingen maj 2014

Foreningen

§ 1

Stk. 1 Foreningens navn er Katib Kultur Forening.

Formål og retningslinjer


§ 2

Stk. 1 At skabe kontakter og udveksle kulturelle værdier med det danske samfund.

Stk. 2 At forsvare og udbrede afghanske autoriteter og deres anerkendelse i forskellige danske samfundslag.

Stk. 3 At bestræbe sig på at forhindre og reducere de kulturelle, religiøse og racemæssige sammenstød, og kæmpe for afskaffelse af kønsdiskrimination.

Stk. 4 At anerkende unge med deres kulturelle baggrund og modersmål.

Stk. 5 At samarbejde med aktive organisationer om at integrere flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

Stk. 6 At hjælpe og støtte elever og undervisere i Afghanistan.

Generalforsamling

§ 3

Stk. 1 Der afholdes generalforsamling en gang årligt, senest i april måned.

Stk. 2 På generalforsamlinger tages vedtægterne til revidering, formand fremlægger årsberetning og kassereren statusrapport, og der foretages valg til bestyrelsen, hvor alle bestyrelsens medlemmer kan vælges.

Stk. 3 Personvalg sker ved skriftlig afstemning. Er der kun én opstillet, foretages der tillidsafstemning.

Stk. 4 Der skal indkaldes til generalforsamlinger med mindst tre ugers varsel. Sammen med indkaldelsen skal foreningens vedtægter foreligge. Indkaldelsen skal ske på foreningens hjemmeside, og der skal oplyses om generalforsamlingen på Facebook-gruppen.

Vedtægtsændringer

§ 4

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun stå til revision på generalforsamlingen.

Stk. 2 Der skal ved afstemninger om vedtægtsændringer være flertal for blandt fremmødte delegerede. Der skal ved afstemningen spørges hvem der stemmer for, imod, blankt.

Stk. 3 Der kan stilles ændringsforslag til vedtægterne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

§ 5

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og kommunikationsansvarlig /menigt koordinator.

Stk. 2 Bestyrelsen har til opgave at lede foreningen, sikre at foreningens løbende opgaver bliver varetaget og uddelegere arbejdet i foreningen, herunder indkaldelse til arrangementer på foreningens hjemmeside. Derudover er bestyrelsen opgave at holde foreningen informeret om sager, der er relevante for foreningen og dets medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen skal bestå af medlemmer af foreningen. Begge køn skal være repræsenteret.  

Stk. 4 I tilfælde af at et medlem af bestyrelsen, uanset post, er fraværende i en periode af to sammenhængende måned, overtager supplerende medlem. Efter tre sammenhængende måneder, vælger bestyrelsen en substitut indtil næste generalforsamling.

Stk. 5 Formand samt næstformand er bestyrelsens personer udadtil. Næstformand har samme pligter som formand i vedkommendes fravær.

Stk. 6 Sekretæren er ansvarlig for alt kontorarbejde, herunder arrangere fester og møder. Sekretæren er bestyrelsens primære kontaktperson i foreningen.

Stk. 7 Kassereren har til opgave at opkræve medlemsgebyr, holde regnskab med foreningens driftsudgifter, indkomster og økonomiske balance, og skal informere alle medlemmer og svare på spørgsmål til regnskabet. Kassereren skal desuden have en årsberetning på skrift til foreningens årlige generalforsamling.

Stk. 8 Bestyrelsens menig koordinator har til opgave at forvalte bestyrelsen beslutninger. I tilfælde af at et medlem bryder foreningens vedtægter, har koordinatorerne pligt til at nævne det og reportere det til næste generalforsamling.

Tegningsret

§ 6

Stk. 1 Forening tegnes af formand i forening med næsteformand eller kasser.

Medlemskab og gebyr

§ 7

Stk. 1 Alle kan blive medlem af Katib Kultur Forening, såfremt den enkelte har betalt sit kontingent og kan fremvise en adresse. Desuden skal ansøgeren, der ønsker at være en del af foreningen, godkende forenings retningslinjer og normer. Dette kvitteres med en underskrift.

Stk. 2 Ansøgeren har pligt til at udfylde ansøgningen og betale sit årlige gebyr og får udleveret en kvittering.

Stk. 3 Man kan ikke få returneret sit medlemsskabsgebyr, hvis der fortrydes. Et medlemskabsgebyr kan kun returneres, hvis det sker i løbet af den første måned på skrift.

Stk. 4 Er ansøgeren under 18, kræver det en godkendelse fra en samboende på over 18. En ansøgning godkendes ved en underskrift.

Stk. 5 En medlemskab er aktuelt fra dét øjeblik en udfyldning og underskrift af ansøgning samt det årlige kontingent er indbetalt på foreningens konto.

Stk. 6 Ved et nyt år, skal medlemskabsgebyr indbetales senest marts måned. Hvis dette ikke er sket, betragtes vedkommende som ikke interesseret i at fortsætte sit medlemskab. Man bliver informeret af forenings kasserer 1 gang, så bliver vedkommende slettet fra listen, hvis reagere ikke i tiden. Kasserer skal desuden orienteres omkring et ikke forsat medlemskab.

Stk. 7 Sker der ændringer i medlemmernes informationer, skal man straks kontakte kasserer og underrette vedkommende om ændringerne.

Drifts- og vejledningsregler

§ 8

Stk. 1 Den primære informationskilde er pr. telefon og derefter pr. mail. Den sekundære informationskilde er foreningens hjemmeside.

Stk. 2 Foreningens har valgt Rødovre Kommune som residens, over skal overholde alle regler og pligter, kommunen har fastsat.

Mål og midler

§ 9

Stk. 1 Katib Kultur Forening mener, at de mest grundlæggende mål for at kunne have et godt liv i et nyt samfund, kræver det følgende faktorer:

  • At tale det samme sprog som andre i samfundet.
  • At anerkende samfundets historie, kultur og befolkningens socialpolitiske standard.
  • At anerkende sin egen historie og kultur, samt forstå værdien af kulturel udveksling.
  • At respektere nationale og internationale normer, der gælder i det land, hvor man opholder sig.
  • At føle sig ansvarlig over for det land man bor i og dets befolkning.

Stk. 2 Katib Kultur Forening vil gøre livet lettere med hensyn til ovenstående faktorer i et nyt samfund og fjerne forhindringer for et bedre liv. Foreningen tror på dette, har ansvarlighed og vil være aktiv på følgende måde:

  • Katib kultur Forening har aktiviteter i forbindelse med arrangementer, som indeholder afghanske regler, traditioner og kultur. Foreningen har også planer om at holde undervisningsseminarer, modersmålskurser og danskkurser samt kurser i PC, musik etc., og samtidigt at aktivere sportsklubber som volleyball og andre typer af sport, som aktiverer medlemmerne.
  • Katib kultur Forening sørger for at være aktiv i forhold til at interessere og integrere flygtninge og indvandrer i det danske samfund, hvor et fælles samfund er for alle. Foreningen er parat til alle slags ideelle samarbejder med de væsner, der er aktiv i denne sammenhæng.

Diverse

§ 10

Stk. 1 Ethvert Katib medlem uanset mand eller kvinde, der er fyldt 18 år har ret til at blive kandidat i de forskellige forenings funktioner.

Stk. 2 Formand vælges for 2-årige periode mens andre bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

Stk. 3 Generalforsamlingsmødet foregår en gang om året, hvor valg af bestyrelsen er sidste og vigtigste punkt på dagsordenen.

Stk. 4 Ethvert medlem uanset mand eller kvinde kan fuldstændig frit stille forslag, give sin mening til kende og give kritik indenfor foreningens rammer, på betingelse af at vedkommendes argumenter ikke indeholder krænkelser, ringeagt eller foragt mod nogen.

Stk. 5 Hver paragraf i vedtægterne kan behandles og ændres, og der kan også tilføjes eller slettes flere paragrafer. Selvfølgelig er det kun generalforsamling, der kan gøre dette.

Stk. 6 Katib kulturforening skal skriftligt rapportere, hvis den ophører.

Stk. 8 Denne vedtægt er vedtaget i 10 paragrafer og 39 kapitler fra generalforsamlingen den 05. maj 2014 i Rødovre og kan ændres med hensyn til tids betingelser.

Slut


© 2014 Katib Cultural Association Bjerringbrovej 115, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login