بسم الله الرحمن الرحیم

 

اساسنامه

اساسنامه انجمن فرهنگی کاتب

Katib Cultural Association (KCA)

Katib Kultur Forening

www.katib.dk

På dansk

 

پاراگراف یک

اهداف

 

 1. ایجاد روابط و تبادل ارزشهای کلتوری با مجامع دنمارک.
 2. حفظ و گسترش ثقافت آفغانستانی و شناسایی آن به قشرهای مختلف مردم در دنمارک.
 3. تلاش در جهت جلوگیری و کاهش از اسطکاک کلتوری، مذهبی و نژادی و مبارزه جهت رفع تبعیض علیه زنان.
 4. آشنا نمودن نسل جوان با کلتور و زبان مادری و وطنی شان.
 5. همکاری با ارگان های فعال در راستای جلب و جزب «Integration» پناهندگان و خارجیان در جامعه دنمارک.
 6. کمک و مساعدت به محصلین و متعلمین در افغانستان.

 

پاراگراف دو

ساختار تشکیلاتی

انجمن کاتب دارای تشکیلات ذیل می باشد:

 

 • مجمع عمومی
 • کمیته اجرایی

 

 1. مجمع عمومی:
  مجمع عمومی عالی ترین و با صلاحیت ترین مرجع تصمیم گیری بوده و تمام فعالیت های انجمن را در فاصله بین دو جلسه مجمع عمومی رهبری می نماید.

   
 2. کمیته اجرایی:
  کمیته اجرایی متشکل از هفت نفر می باشد که با آرای مردم اعم از زن و مرد که سن هجده سالگی شان را تکمیل کرده باشند، در جلسه مجمع عمومی انتخاب می گردند. اعضای کمیته اجرایی عبارت اند از رییس، معاون رییس، منشی عمومی و حسابدار و سه نفر دیگر بحیث ناظر در کارهای این کمیته. تصامیم مهم پیرامون انجمن کاتب توسط مجمع عمومی اتخاذ می گردد. این کمیته مسؤلیت اجراء و انجام تمام کارهای انجمن را در فاصله میان دو جلسه مجمع عمومی به عهده دارد.

 

پاراگراف سه

عضویت و حق العضویت

 

 1. حق العضویت در انجمن کاتب به اساس نفوس پرداخت می شود، صرف نظر از سن و سال و تعداد نفوس در یک فامیل.

   
 2. متقاضی عضویت در انجمن کاتب، ابتداء به کمک یکی از مسؤلین انجمن، از اصول و مقررات آن بخوبی آگاه ساخته می شود و در صورت پذیرش این اصول، مؤظف می شود با امضاء خود تعهد بسپارد که از مقررات آن پیروی می نماید. متقاضی عضویت همچنین مؤظف است که فورم عضویت را خانه پری نموده و حق العضویت یکساله خود را پرداخته و رسید آن را داشته باشد.

   
 3. چنانچه شخص بخواهد عضویت خود را لغو کند، مستحق دریافت حق العضویت پرداخته شده خود نمی باشد، بجز در جریان ماه اول عضویتش، و لغو عضویت بصورت تحریری قابل اعتبار است.

   
 4. فورم عضویت برای اشخاصی که سن شان کمتر از 18 سال هستند، توسط یکی از والدین امضاء می گردد.

   
 5. شخص متقاضی زمانی می تواند عضو رسمی انجمن کاتب شمرده شود که فورم عضویت را خانه پری و امضاء کرده و حق العضویت خود را برای یک سال پرداخته باشد.

   
 6. زمانی که سال جاری به پایان می رسد و سال نو آغاز می گردد، تمام اعضای انجمن مؤظف هستند که حق العضویت خود را برای یک سال دیگر بپردازند. این امر باید در دوران اولین ماه سال «ماه جنوری» انجام شود. عدم پرداخت حق العضویت در جریان ماه اول سال توسط یکی از اعضای انجمن، به مفهوم عدم علاقه وی به ادامه عضویتش تلقی می گردد. در چنین وضعیتی، عضو مذکور سه بار توسط مسؤل مالی انجمن اطلاع داده می شود که حق العضویت خود را نپرداخته است. در صورتی که بعد از سه بار اطلاع دهی رسمی توسط مسؤل مالی انجمن، جواب مثبت از وی شنیده نشود، عضویت آن شخص خود بخود لغو گردیده و نامش از لیست اعضاء پاک می گردد.

   

پاراگراف چهار

قواعد و قوانین دستور العمل و نحوه کار 

 1. اولین منبع اطلاع رسانی برای اعضای انجمن، تلیفون است که بصورت دوره ای برای تمام اعضاء زنگ زده می شود و دومین منبع هم ایمل در نظر گرفته شده است.

   
 2. انجمن کاتب دارای آرم مشخص و وب سایت رسمی و مستقیل می باشد که سومین منبع اطلاع رسانی برای اعضاء شمرده می شود.

   
 3. انجمن فرهنگی کاتب، کمون «Rødovre» را به عنوان کمون محل اقامت خود برگزیده است و از تمام قواعد و مقرراتی که این کمون نسبت به انجمن های فرهنگی وضع کرده است، پی روی می کند.

   

پاراگراف پنچ

وظایف و مسؤلیت ها

 

 1. رییس و معاون آن:
  رییس کمیته اجرایی، اساساً رییس انجمن و نماینده و سخنگوی اصلی انجمن است.

   
 2. معاون:
  معاون رییس در عدم موجودیت وی، عین وظیفه را به عهده دارد.

   
 3. منشی عمومی:
  منشی عمومی مسؤلیت تمام کارهای دفتری، ترتیب و تنظیم کارهای متفرقه و برگزاری محافل و مجالس را به عهده دارد و اولین شخص ارتباط میان اعضای انجمن می باشد.

   
 4.  حسابدار:
  مسؤلیت جمع آوری حق العضویت و تمام عواید و مصارف دیگر، ترتیب اسناد دخل و خرچ و بیلانس مالی انجمن را به عهده دارد. حسابدار در عین حال مؤظف است هر سال یک بار از تمام عواید و مصارف انجمن کاتب تحریراً گزارش تهیه نموده و آن را رسماً به اطلاع تمام اعضاء برساند و به سوالات مطرح شده از سوی اعضاء در این زمینه، جواب بگوید. در ضمن هرعضوی از اعضای انجمن حق دارد از گزارشی که مسؤل مالی در جلسه مجمع عمومی ارایه می دهد، کوپی ای را برای خودش داشته باشد.

   
 5. ناظرین:
  سه نفر ناظر بر کارهای کمیته اجرایی مؤظف هستند روی کارهای این کمیته نظارت داشته باشند. هرگاه حرکت و کار یکی از اعضای این کمیته در تناقص به اساسنامه انجمن قرار و انجام گیرد، این سه نفر مؤظف می شوند تا وی را یاد دهانی نموده و گزارشی را رسماً در جلسه بعدی مجمع عمومی ارایه دهند.

 

 

پاراگراف شش

کار و فعالیت

تذکر:

انجمن فرهنگی کاتب اساسی ترین معیار بهتر زیستن در یک جامعه کاملا جدید را در فاکتورهای ذیل نهفته می داند:

ـ صحبت کردن به زبان جامعه ای که فرد عضو آن است.

ـ شناخت از تاریخ، فرهنگ و طرز زندگی اجتماعی و سیاسی مردم و جامعه ای که فرد عضو آن است.

ـ شناخت از تاریخ و فرهنگ خود و درک تبادل ارزش های فرهنگی.

ـ احترام به استاندارد های ملی و بین المللی ای که کشور محل اقامت بدان ها تعهد سپرده است.

ـ حس مسؤلیت در قبال مردم و کشور محل اقامت.

 

انجمن فرهنگی کاتب به این باور است که در نظر گرفتن فاکتورهای متذکره می تواند زندگی در یک جامعه نو را آسان سازد و راه های بهتر زیستن را برای افراد هموار نماید. این انجمن با چنین یک باوری، حس مسؤلیت نموده و فعالیت های خود را اینگونه در نظر گرفته است:

 

 1. انجمن فرهنگی کاتب در راستای برگزاری مراسم های که به نحوی به آداب، رسوم، فرهنگ و سنت مردم افغانستان ربط داشته باشد، فعال است. این انجمن همچنان در نظر دارد تا سیمنارهای آموزشی و کورس های زبان مادری، زبان دنمارکی، کامپیوتر، موزیک و غیره را باز نماید؛ و در عین حال کلوب ورزشی مانند والیبال و غیره را نیز فعال سازد.

   
 2. انجمن فرهنگی کاتب تلاش دارد تا به نحوی در راستای جلب و جذب پناهندگان و مهاجران در جامعه دنمارک که جامعه مشترک همگان است، فعال باشد. این انجمن آماده هر نوع همکاری معنوی با ارگان های که در این مسیر فعال هستند، می باشد.  

 

پاراگراف هفت

متفرقه

 

 1. هریک از اعضای انجمن کاتب اعم از زن و مرد که سن هجده سالگی را تکمیل کرده باشد، حق کاندید در پست های مختلف انجمن را دارا می باشد.

   
 2. جلسه مجمع عمومی در هر یک سال یکبار صورت می گیرد که انتخاب کمیته اجرایی بخش پایانی و مهم این جلسه می باشد.

   
 3. هریک از اعضاء اعم از زن و مرد، در ابراز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود در چارچوبه انجمن، از آزادی کامل برخوردار است، مشروط بر اینکه گفتار وی جنبه توهین و تحقیر و تعرض به کسی را نداشته باشد.

   
 4. هریک از مواد اساسنامه در هر زمان می تواند مورد نقد و بررسی مجدد قرار گیرد و همچنین ماده ای جدیدی به آن افزوده شده و یا از آن حذف گردد. البته این صلاحیت را فقط مجمع عمومی دارا می باشد.

   
 5. انجمن فرهنگی کاتب در صورتی که تعطیل گردد، از تمام آنچه از آغاز تا انجام اتفاق افتاده را، برای ادارات مربوطه تحریراً شرح می دهد.

   
 6. نوت: این اساسنامه در هفت پاراگراف، 30 ماده به شمول همین ماده، از سوی مجمع عمومی بتاریخ 14 اپریل سال 2007 میلای در شهر کوپنهاگن دنمارک تصویب گردیده و نظر به شرایط و مقتضیات زمان قابل تغییر و تعدیل است!

 

 

پایان


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login