Generalforsamling 2015

Referat fra ordinær generalforsamling | 18. april 2015

Formalia:

Lørdag den 18. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Katib Kulturforening (KKF) på Islev skole med følgende
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning 2014
3. Årsregnskab 2014
4. Vedtægter
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Ad 1. (Valg af dirigent)
Til dirigent og referent valgtes hhv. Shakoor Ba-Ali og Latifa Hussaini. Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

Ad 2. (Årsberetning)
Formanden Maina Abassi aflagde beretning for året 2014 og følgende punkter med berørt:

 • Opførelse af en pigeskole i Afghanistans Ghazni provins som led i samarbejde mellem Danish Refugee Council (DRC), Katib Kulturforening og den lokale befolkning blev færdiggjort den 4. april 2014.
 • Ligeledes et bibliotek i Afghanistans Ghazni provins er under opbygning.
 • Tillige er et vandbassinsprojekt i gang.
 • Et nyt projekt mhp. forbedring af uddannelsesmuligheder inden for de naturvidenskabelige fag i den nyopførte skole er i gang.
 • Formanden afsluttede med at sige tak til alle for et godt samarbejde omkring de forskellige aktiviteter.

Ad 3. (Årsregnskab)
Kassereren, Masoomah Paiman, forlagde foreningens årsrapport og udtrykte tilfredshed med økonomien. Alle havde betalt kontingent og der var overskud på budgettet.
Budgetforslaget enstemmigt godkendt.

Ad 4. og 5 (Vedtægter og indkomne forslag)

 • Det blev forslået at kontingentet skulle sættes op, så man skulle betale 100 kr. per person. Fremover skulle det således være muligt at få dækket merudgifter i forbindelse med madlavning. Der konstateredes et overvældende flertal for forslaget. Forslaget vedtaget.
 • Det blev forslået at aftale på forhånd, hvilke grupper, der skal have ansvaret for klargørelse og oprydning af lokalerne. Den gruppe (de 10 første følge medlemslisten), der står for madlavningen, skal ikke samtidig have ansvaret for klargøring og oprydningen af lokalerne. Oprydning foretages af de 10 næste på medlisten.
  Der konstateredes et overvældende flertal for forslaget. Forslaget vedtaget.
 • Der blev diskuteret om mulige tiltage, der kunne få de unge til at engagere sig mere i foreningslivet. Det blev foreslået, at man kunne organisere nogle aktiviteter, der henvendte sig mere til de unge samt give de unge mulighed for at bruge scenen oftere i forbindelse med KKF’s årlige arrangementer.

Ad 6. (Valg af formand og bestyrelse)

Sabrina Mirzad blev ved afstemning valgt som bestyrelsesformand. Batur Azra og Shabnam Abassi stillede op til næstformandsposten. Ved anonym afstemning fik Batur Azra 24 stemmer og Shabnam Abassi 11 stemmer. Batur Azra valgtes således som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Formand: Sabrina Mirzad
 • Næstformand: Batur Azra
 • Sekretær: Shakoor Ba-Ali
 • Kommunikationsansvarlig: Esmat Zirak
 • Økonomiansvarlig: Masoomah Paiman
 • Økonomiansvarlige assistenter (Nooria Rezae og Sakina Rostami)
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hadi Hussaini og Yama Mirzaie.

Katib Kulturforening
04.05.2015
Rødovre, Danmark


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login