Generalforsamling 2016

Katib Kultur Forening afholdte ordinær generalforsamling d. 2. april 2016. Generalforsamlingens dagsordens så således ud:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Årsberetning 2015
 4. Årsregnskab 2015Vedtægter
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Eventuel
 1. Velkomst: Formanden Sabrina Mirzad sagde velkomment til alle der deltogede til mødet og åbnede mødet, samt at bede deltagere at vælge dirigenten.

 2. Valg af dirigent og referent: Amin Sharifi blev valgt som dirigent. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dernæst blev Nilofer Abbasi valgt som referent.

 3. Årsberetning fra formand for 2015: Formand Sabrina Mirzad fremlagde beretning sæson 2015 for Katib’s aktiviteter, og følgende punkter blev berørt:
  • Opførelse af en pigeskole i Afghanistans Ghazni provins som led i samarbejde mellem Danish Refugie Council (DRC), Katib Kulturforening og den lokale befolkning blev færdiggjort den 4. april. 2015.
  • Ligeledes et bibliotek i Afghanistans Ghazni provins åbnede den 17. sept. 2015.
  • Tillige er et vandbassinsprojekt i gang.
  • Et nyt projekt mht. forbedring af uddannelsesmuligheder inden for de naturvidenskabelige fag i den ny opførte skole er i gang.
  • Siden vores Generalforsamling fra sidste år (2014-2015) til nu, har vi fået lov til, at få den Større volleyball hal. Vi håber at vores Volley ball hold nyder deres træning mere end før.
  • Mustafa Rezai, afghansk opfinder, blev inviteret til KKF den 25. april. 2015.
  • Første bestyrelsesmøde den 29. april. 2015.
  • Studenterfest den 29. august. 2015.
  • To-dages møde med DRC den 12-13. sept. 2015.
  • Indsamling for flygtninge den 16. sept. 2015.
  • Mustafa Rezai, afghansk opfinder, blev for anden gang inviteret til KKF den 12. nov. 2015.
  • Møde med Ahmad jan om processen og fremgang om projekterne den 18. nov. 2015.
  • Mindehøjtidelighed for verdens terrorofre i Afghanistan og Frankrig den 22. nov. 2015.

 4. Årsregnskab fra kasser for 2015: Kasserer Masoomah Paiman fremlagde årsregnskab for Kaitb’s budget, herunder indbetaling af kontingent, udgifter m.m. Dernæst udtrykt kasseren nogle af det problematikker der været forbundet med bestyrelsesmedlemmers manglende sammenarbejde mht. underskrift og godkendelse af generalforsamlings referat 2015 – hvilket yderligere har forårsaget en del problematikker mht. kasserens videre arbejde for 2015.

 5. Vedtægter: Der var en række forslag på ændring af vedtægter, hvor en stor procent af dem blev vedtaget og godkendt. Nedenstående punkter er de ændringsforslagene, som blev godkendt:
  • Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. (Godkendt)
  • Sammen med indkaldelsen skal foreningens vedtægter foreligge. Indkaldelsen skal ske på foreningens hjemmeside, og der skal oplyses om generalforsamlingen på Facebook-gruppen. (Godkendt)
  • På generalforsamlinger skal formand fremlægge årsberetning og kassereren statusrapport, og der foretages valg til bestyrelsen, hvoraf alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.
  • Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest kalendermåneden forinden har betalt forfaldent kontingent. (Godkendt).
  • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
   • Valg af stemmetællere
   • Valg af dirigent
   • Formandens beretning
   • Regnskabsaflæggelse
   • Behandling af indkomne forslag
   • Fastsættelse af kontingent
   • Godkendelse af budget
   • Valg af formand
   • Valg af næstformand
   • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer
   • Eventuelt (godkendt)
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. (Godkendt)
  • For at kunne være opstillingsberettigede til en tillidspost i bestyrelsen, skal vedkommende have været medlem af foreningen de sidste to forgange år.
  • Vedtægtsændringer kan kun stå til revision hvert andet år på den ordinære generalforsamling. (Godkendt)
  • Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer, sekretær og kommunikationsansvarlig. Bestyrelsen (undtagen formand) vælges af generalforsamlingen for en en-årig periode, således skal der vælges fire medlemmer hvert år. (Godkendt)
  • Bestyrelsen har til opgave at lede foreningen, sikre at foreningens løbende opgaver bliver varetaget og uddelegere arbejdet i foreningen, herunder indkaldelse til arrangementer på foreningens hjemmeside. Derudover har bestyrelsen til opgave at holde foreningen informeret om sager, der er relevante for foreningen og dets medlemmer. (Godkendt)
  • I tilfælde af at et medlem af bestyrelsen, uanset post, er fraværende i en periode af to sammenhængende møder kan bestyrelsen ekskludere den pågældende medlem og udnævne en substitut indtil næste generalforsamling. (Godkendt)
  • I forbindelse med formand skift, er den nye formand forpligtet til fremlægge sine visioner for foreningen. Visionen skal senest en måned efter generalforsamlingen være tilgængelig for alle foreningens kontingentbetalende medlemmer. (Godkendt)

  Forslag til nyt punkt:

  • Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. (Godkendt)

   § 7 – Medlemskab og gebyr.
  • Ved et nyt år, skal medlemskabsgebyr indbetales senest februar måned. Hvis dette ikke er sket, betragtes vedkommende som ikke interesseret i at fortsætte sit medlemskab. Man bliver informeret af forenings kasserer en gang, derefter bliver vedkommende slettet fra listen, hvis der ikke bliver reagere i tide. Kasserer skal desuden orienteres omkring et ikke forsat medlemskab. (Godkendt)

   § 8 - Drifts- og vejledningsregler.
  • Den primære informationskilde er foreningens hjemmeside og derefter pr. mail. Den sekundære informationskilde er foreningens Facebook side. (Godkendt)

   § 10 - Diverse
  • Ethvert medlem, der har været medlem i foreningen mindst et år, har retten til at foretage eksterne projekter, således alle fem medlemmer af bestyrelsen har skriftligt godkendt projektet. Desuden indgås der i en kontrakt, som skal indeholde, at vedkommende er forpligtigede til at rapportere og opdatere bestyrelsen på projektets proces. Sådan et projekt kan ikke godkendes på vegne af Katib, hvis et bestyrelsesmedlem ikke underskriver aftalen. (Godkendt)

   Der blev under vedtægtsbehandlingen diskuteret og tilkendegivet meninger, der var relevante for ovenstående ændringsforslag. En ting alle medlemmer var enige om, at ændringerne, der blev vedtaget er en sund ændring for foreningens fremtidige arbejde.

 6. Indkommende forslag: Kommende ændringsforslag under generalforsamling iht. Vedtægter § 6 – Tegningsret. Nogle medlemmer gav udtryk for uklarhed omtrent § 6. hvilket blev diskuteret. I forlængelse af diskussionen blev resultatet, at den fremadrettet bestyrelse skal tegnes af en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Næstformands arbejdsopgaver blev ligeledes ændret til en ledelsespost, således, at næstformandens formelle funktion er at være det bestyrelsesmedlem der overtager formandsposten dersom formanden skulle afgå i utide eller i tilfældet af fravær.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • Jævnfør vedtægter fremgår det, at en formand vælges på to-årigt periode. Af samme grund fortsatte nuværende formand, Sabrina, sin post som foreningens formand.
  • Der blev valgt ny næstformand ved skriftlig afstemning, eftersom to opstillede sig til posten. Kasserer genopstillede, og der blev foretaget tillidsafstemning med konsensus. Til posten som kommunikationsansvarlig, blev der afholdt skriftlig afstemning, eftersom to opstillede sig til posten. Der blev til sidst afholdt tillidsafstemning til posten som sekretær. Herialt fik foreningen tre nye bestyrelsesmedlemmer.
  • Bestyrelsen ser således ud for 2016 - 2017:
   • Formand: Sabrina Mirzad
   • Næstformand: Ali Akbar
   • Kasserer: Masoomah Paiman
   • Sekretær: Nilofer Abbasi
   • Kommunikationsansvarlig: Habib Paiman

 8. Eventuelt

Der blev ved eventuelt foreslået at fremover skulle alle foreningens aktiviteter uddelegeres til foreningens medlemmer ved hjælp af en gruppe ordning, hvor alle foreningens medlemmer bliver sat på et hold, som bl.a. skal sørge for mad, the, kaffe, underholdning m.m. til næste arrangement. Forslaget er taget videre til bestyrelsen.
Dertil blev der foreslået, at ved ethvert arrangement skal der laves et børnehjørne, der skal være et tidsfordrivende område for børn. Forslag er taget videre til bestyrelsen.
Der blev af flere medlemmer udtryk en tilfredshed med den ordinære generalforsamlings forløb, og der blev takket til Amin Sharifi for at været ansvarlig for at dirigere mødet.

Katib Kulturforening
06.04.2016
Rødovre, Danmark

PDF-versionen af referat...

جلسه مجمع عمومی انجمن فرهنگی کاتب ـ اپریل 2016 میلادی

شنبه 2 اپریل 2016 میلادی، جلسه مجمع عمومی انجمن فرهنگی کاتب برگزار گردید. در جلسه که حدودن سی تن از اعضای بالغ «دارای رای»، شرکت کرده بودند، روی موضوعات از قبل تعیین شده، بحث های بعضن طولانی صورت گرفت که مهم ترین بخش آن، تغییرات چشمگیری در اساسنامه انجمن است. نتایج بدست آمده از این جلسه، نکات ذیل هستند:

 1. تعداد اعضای شورای اجرایی یا هم هیأت مدیره، 5 نفر.
 2. اگر یک عضوی شورای اجرایی بیشتر از دو بار در جلسه این شورا غیبت داشته باشد، عضویت آن شخص از شورای اجرایی لغو می گردد. (البته عذر معقول مثلن فاتحه، بیماری و غیره، قابل قبول است).
 3. عدم پرداخت حق عضویت تا قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی که همه ساله در ماه اپریل برگزار می شود، عدم علاقه شخص به ادامه عضویت اش در انجمن تلقی گردیده و حق شرکت و رای در جلسه مجمع عمومی ازش گرفته می شود.
 4. یک عضو می تواند با سابقه حد اقل دوسال عضویت در انجمن، عضویت شورای اجرایی را تقاضا کند؛ یعنی خود را برای عضویت شورای اجرایی، کاندید کند.
 5. یک عضو می تواند با سابقه حد اقل یک سال عضویت در انجمن، درخواست پروژه های کمکی و بازسازی در افغانستان را از آدرس انجمن درخواست کند. علاوه بر این، شخص متقاضی پروژه، موظف به دریافت تایید صد در صد شورای اجرایی انجمن می باشد.
 6. حق عضویت در فی نفر مبلغ 100 کرون و آخرین تاریخ پرداخت، 28 فروری هر سال است.
 7. هرنوع جمع آوری پول در جریان محافل و مراسم در داخل سالن، ممنوع است. (البته بر اساس یک وعده قبلی با مسؤل مالی، قابل قبول است).
 8. تغییرات در اساسنامه در هر دومین جلسه مجمع عمومی قابل بحث است؛ و پیشنهادات در این مورد باید سه ماه قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی، کتباً به شورای اجرایی فرستاده شود.
 9. هر مُهر، امضا و تایید رسمی از سوی انجمن فرهنگی کاتب در هر موردی، فقط با تأیید تمام اعضای شورای اجرایی و امضای رییس انجمن، قابل اعتبار است.
 10. شورای اجرایی برای تأیید، مُهر و امضای یک مکتوب رسمی، و یا هم رد کردن آن، به حد اقل 14 روز وقت نیازمند است.
 11. ایجاد یک سیستم «SMS» که برای اعضا از طریق موبایل نیز اطلاع رسانی گردد.
 12. شورای اجرایی در طی دو هفته بعد از جلسه مجمع عمومی، مؤظف است برنامه کاری اش را برای یک سال برنامه ریزی کرده، رسما در وب سایت انجمن اعلان نماید.
 13. مطبوعات انجمن مانند همیشه، وب سایت انجمن «www.katib.dk» در اولویت قرار دارد و فیس بوک و موبایل «SMS» در ردیف دوم.

جلسه که داکتر امین شریفی ریاست آن را به عهده داشت، ساعت 12 آغاز و ساعت 15:00 پایان یافت. در آغاز رییس انجمن خانم صبرینا میرزاد، به شرکای جلسه خوش آمدید گفت و فعالیت های انجمن در سال 2015 میلادی را توضیح مفصل داد. به تعقیب آن، خانم معصومه پیمان از اوضاع مالی انجمن گفت.

در بخش پایانی، اعضای جدید شورای اجرایی با رای سِری و کاملا در یک فضای دمکراتیک، انتخاب گردیدند که نام آنها را در ذیل می خوانید:

 • خانم صبرینا میرزاد، رییس
 • علی اکبر حکیمی، معاون
 • معصومه پیمان، مسؤل مالی
 • نیلوفر عباسی، منشی
 • حبیب پیمان، مسؤل روابط عمومی

تمام بندهای متذکره بالا، با آرای حد اقل 80 درصد شرکای جلسه، تأیید و تصویب گردیدند.

پایان


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login