افتتاح کتابخانه جدید در زیرک

انجمن فرهنگی کاتب با کمال اطمینان و افتخار، افتتاح یک کتابخانه جدید و مدرن را در قریه زیرک که روز پنجشنبه تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی رسمن افتتاح گردیده، برای مردم این دهکده فرهنگ دوست و فرهنگ پرور تبریک می گوید. این انجمن خوشحال است که در کنار یک سلسله فعالیت های فرهنگی در داخل دنمارک، موفق گردیده توجه یک سلسله نهادهای امدادی از جمله سازمان کمک به پناهندگان دنمارک بنام «Danish Refugee Coucil DRC» را که در پروسه بازسازی در افغانستان فعال است، جلب کند و هزینه سه پروژه را از این سازمان دریافت کند.

این کتابخانه جدید بنام «کتابخانه و خانه فرهنگی لیسه عالی صالحی زیرک» نامگذاری گردیده است. کتابخانه توسط انجنیر عصمت زیرک، عضوی شورای اجرایی انجمن فرهنگی کاتب، طرح گردیده و مدریت شده است. در این جشن افتتاحیه، از اکثریت مطلق مدیران و سرمعلمین مکاتب مناطق همجوار دعوت گردیده که برنامه افتتاحیه با شرکت آنها رنگ و رونق ویژه ای به خود گرفته است.

انجمن فرهنگی کاتب ضمن قدردانی و سپاس از شورای کمک به پناهندگان دنمارک، «DRC»، از زحمات شورای محلی قریه زیرک و در عین حال از انجنیر عصمت زیرک تشکر می کند که با زحمات زیادی کار تعمیر این کتابخانه را مدریت کرده اند.
© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login