بند آب در نزدیکی بازار سنگماشه

انجمن فرهنگی کاتب تعمیر بند آب که در نزدیکی بازار سنگماشه تعمیر گردیده را، برای مردم این دیار صمیمانه تبریک می گوید.

این بند آب که با کمک مالی «Danish Refugee Council» و تلاش های رییس و اعضای انجمن فرهنگی کاتب و مخصوصن خانم بیگم حیدر گرامی که مدیریت پروژه را به عهده داشت؛ و در عین حال زحمات خستگی ناپذیر شورای محلی در سنگماشه کهنه ده، تعمیر و تکمیل گردیده است. این بند آب ملیونها لیتر آبی که در فصل بهار سال از کوه ها پایین آمده و می رفت به دریا وصل می شد را، ذخیره می کند تا چشمه های آبخوری مردم منطقه در فصل تابستان آب آشامیدنی داشته باشند و خشک نشوند.

انجمن فرهنگی کاتب ضمن قدردانی و سپاس از شورای کمک به پناهندگان دنمارک، «DRC»، از زحمات شورای محلی کهنه ده سنگماشه و در عین حال از خانم بیگم حیدر عمیقن تشکر می کند که با زحمات شبانه روزی این پروژه را به تکمیل رساند.


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login