گزارش از جشن نوروز 1394 شمسی

جشن نوروز 1394 شمسی با شرکت تعداد زیادی از فاملین، اطفال، جوانان و بزرگان مردم برگزار گردید. در این جشن که روز شنبه 21 مارچ 2015 میلادی در شهر کوپنهاگن دنمارک برگزار گردید، برنامه های رنگارنگ و زیبایی به اجرا گرفته شدند که دکلمه شعر، برنامه سوال های ذهنی، دمبوره هزارگی، صحبت در ارتباط به اهمیت این نوع برنامه های فرهنگی و... بخشی از آنها بودند.

ما از جریان این برنامه ها فلم گرفته ایم که بزودی در همینجا در دسترس بازدید کنندگان گرامی، قرار می دهیم.

سالی خوبی برای تان آرزو می کنیم!
هیأت مدیره انجمن فرهنگی کاتب ـ دنمارک


© 2014 Katib Cultural Association Koldbyvej 5, DK-2610 Rødovre Tel.: + 45 53 69 28 95 - + 45 53 20 44 45 info@katib.dk - Admin Login